Nařízení GDPR

  1. Správcem osobních údajů je společnost KOVOLIKA STEEL, a.s. se sídlem Brno, Tovární 897/1d, PSČ: 643 00, IČ: 09118161, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. a vl. B 8379 (dále jen Správce).
  2. Kontaktními údaji správce jsou: tel: 777 200 673, email: info@kovolikasteel.cz.
  3. Osobními údaji se rozumí jakékoliv informace, které se týkají konkrétní fyzické osoby, ať už jde o identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, rodné číslo, IČ/DIČ, telefonní číslo, email, osobní číslo), údaje o poloze, popisné údaje vypovídající o fyziologii člověka (např. výška, váha, velikost boty), informace z fotografií a kamerových záznamů, sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, příjmy a výdaje, počet dětí) nebo údaje o chování a preferencích, údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, informace o účasti v odborových organizacích, genetické či biometrické údaje atp. (dále jen osobní údaje).
  4. Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení), informuje své zákazníky, odběratele a dodavatele (dále jednotlivě jen Subjekt údajů) o tom, že osobní údaje Subjektů údajů, které budou Správci odevzdány, budou zpracovány za účelem plnění smlouvy (čl.6 odst. 1 písm. b) Nařízení), za účelem splnění právní povinnosti (čl.6 odst. 1 písm. c) Nařízení), nebo pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany (čl.6 odst. 1 písm. f) Nařízení). Osobními údaji, které budou zpracovány, jsou: titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, email, sídlo, zápis v příslušném registru.
  5. Příjemci, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, jsou osoby a subjekty podílející se na přepravě a dodání zboží či služeb či realizaci plateb a osoby a subjekty při plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje nebudou zpřístupněny příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím.
  6. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
  7. Práva Subjektu údajů stanovená v čl. 15 až čl. 22 Nařízení (právo na informace, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování) lze uplatnit v sídle Správce, či prostřednictvím přiloženého formuláře kovolika-gdpr.pdf
  8. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.